top of page
Vezetőség

Lelkipásztoraink, Kovács Tamás és Kovácsné Gombos Tímea

A  megüresedett lelkészi állásra  körültekintő, gondos keresés után gyülekezetünk 2021.09.05.-én egyhangúlag Kovács Tamás dadi lelkipásztort választotta meg. A parókiára beköltözött lelkészcsalád folyamatosan átvesz minden igei, istentiszteleti, gyülekezeti szolgálatot, Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a  vasárnaponként 10 órakor kezdődő Istentiszteletre!

DSC_0509.JPG
DSC_0516.JPG

Főgondnokunk, Lehoczky István

„És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek" (2Tim 2,2)

Lehoczky Istvánnak hívnak, megkeresztelésem óta ennek a gyülekezetnek vagyok a tagja. Feleségemmel, Anitával 4 gyermeket nevelünk. Végzettségemet tekintve villamosmérnök és közgazdász vagyok. Gyülekezetünkben 2000 óta látok el presbiteri szolgálatot. Presbiterként fontosnak tartom, hogy a lelki javak sáfárai vagyunk első sorban, ezért szívesen veszek részt rétegalkalmak tartásában.

Lehoczky István.jpg

Presbitereink

A 2024. január 1-jén hivatalba lépő presbiterek:

Csoportkép (1).jpg

Felső sor (balról jobbra):
Szabó Imre
Menhard Mihály
Varga Péter
Seida Zoltán

 

Középső sor:

Berényiné Hegyközi Katalin
Csapó József
Fekete Gábor
Hrubos Mátyás
Lévai Dávid
Izbéki Gábor

 

Alsó sor:
Kovács Gyuláné sz. Som Teréz
Molnár Zsuzsanna

Benkó Otília Judit

Kovácsné Gombos Tímea - lelkipásztor

Kovács Tamás - lelkipásztor
Lehoczky István - gondnok
Kovács Gyula

Benkó Otília Judit 

"Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!" (1Kor 16,14)

A gyülekezetünkbe 2009 óta járok. Fiammal együtt 2012. júliusában részesültem a keresztség sákramentumában és ugyanakkor konfirmáltam. 2018. január óta vagyok presbiter. A gyülekezet számomra egy igazi nagy család. Munkámmal igyekszem ott szolgálni, ahol csak tudok. 

Benkó Otília_edited.png
Berényiné Hegyközi Katalin_edited.png

Berényiné Hegyközi Katalin

„Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.” (Máté 11,29-30)

1999 óta élünk Őrbottyánban, azóta a Református Egyházközség tagja vagyok. Közgazdászként elsősorban az adminisztráció területén igyekszem a gyülekezeti életben aktívan részt venni.  

Csapó József

„A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak” Róma 12,12.

Csapó József vagyok, öt gyermekes édesapa, és van két unokám is, jelenleg fogtechnikusként dolgozom. Már több, mint tíz éve járunk családommal az őrszentmiklósi gyülekezetbe. Gyermekkorom óta járok az Isten útján, szüleim hitben élő emberek voltak, így is neveltek.

Szolgálatomban az vezérel, hogy szeretnék minél többet visszaadni azokból az ajándékokból, melyeket kaptam az én megváltó Uramtól.

Csapó József.jpg
Fekete Gábor.jpg

Fekete Gábor

 ,,Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.’’ (Gal 2,20)

A sokféle szolgálat mellett, ami adódik a gyülekezetben, fontosnak tartom – amennyire lehetőség van rá – foglalkozni az emberek lelki dolgaival is, hiszen az egyház alapvető feladata a tagjaival való törődés. Fontos a kapcsolatépítés a kívül valókkal is, segítve őket az Istenhez való közeledésükben, és a gyülekezetbe való beépülésbe, ha akarják. Küldetésem: igazi társ, testvér lenni a másik számára. Másrészt segíteni a különféle feladatokban, amik adódnak. Célom: A hitünk, szolgálatunk erősítése, a családiasabb, bensőségesebb gyülekezeti közösséggé válás segítése. Választott igém azért fontos, mert megtapasztaltam, hogy a legnagyobb akadály a szolgálatokban nem a külső körülmények, hanem a saját elvárásaim, okoskodásaim, félelmeim, csalódásaim.

Hrubos Mátyás

Gyermekkoromtól kezdve ehhez a gyülekezethez tartozom, itt kereszteltek és itt is konfirmáltam. Villamosmérnökként diplomáztam, telekommunikációs területen dolgozom. Feleségemmel Isten kegyelméből két gyermeket nevelünk. A gyülekezetben sokáig az ifjúsági szolgálatban vettem részt, jelenleg dicsőítéssel és különféle technikai jellegű szolgálatokkal foglalkozom. A presbiterségre elsősorban Isten elhívásából fakadó szolgálatként tekintek, szeretném ilyen minőségben is a gyülekezet az Igéhez hűen szolgálni.

Hrubos Mátyás.jpg
Izbéki Gábor.jpg

Izbéki Gábor

Izbéki Gábor vagyok. 1976-ban születtem és egészen 1983-ig Őrbottyánban laktam. 2006-ban költöztünk vissza ide feleségemmel, akivel azóta már három lányt nevelünk közösen.

Az őrszentmiklósi gyülekezetbe 2015-be kerültem, ahol az Istentiszteletek és biblia órák során közelebb kerülhettem a gyülekezet tagjaihoz, a mai napig hálát adva ezért az Úrnak. 2018-ban abban a megtiszteltetésben részesülhettem, hogy a gyülekezet presbiterévé választott. Presbiterként ugyan elöljárója is lettem a gyülekezetünknek, mégis a gyülekezet és presbiter társaim munkájának támogatásában és elősegítésében látom a rám ruházott feladat sikeres beteljesítését.

Kovács Gyula

"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít" (Fil 4,13)

 

Áldott emlékű szüleim jóvoltából egy éves koromtól Őrszentmiklóson, későbbiekben Őrbottyánban élek. Drága feleségemmel két gyermeket neveltünk fel, és csak két unokával büszkélkedhetek. Több cikluson keresztül voltam presbiter, majd gondnokként szolgáltam a gyülekezetben. Ezután, az egyházközségben ért igazságtalan, és méltatlan eseményből következően másfél-két évtizedre elfordultam a gyülekezettől, és sajnos még Istentől is. De Ő, két akkori presbiteren keresztül megszólított, és kegyelmesen visszaszeretett az enyéim közé. Azóta, - az utóbbi időben - már presbiterként is híven, és sokrétűen szolgálom az én Uramat, kegyelmes Istenemet. Mivel teljes "erőbedobással" végzem szolgálataimat, és ha az én Uram megtart, a továbbiakban is ezzel az elánnal szeretném folytatni munkámat a gyülekezet javára, Isten dicsőségére.  

Kovács Gyula.jpg
Kovács Gyuláné Som Teréz.jpg

Kovács Gyuláné Som Teréz

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet Koronáját.” (Jel 2,10)

Hívő református családban születtem. Közel 30 éve vagyok presbitere az őrszentmiklósi református gyülekezetben, melyből 18 évig voltam gondnok. Jézus Krisztusra, a Kősziklára építem az életem nap mint nap. Gyülekezetemben igyekszem tisztán, hűen végezni a szolgálatomat, és mindennapi imádságom, hogy Isten adjon erős hitet, és az Ő szeretetének lángjával ajándékozzon meg, ahogyan mondja is Jézus; „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.” Hiszem és tudom, hogy Ő hívott el a szolgálatára. Igyekszem ebben a szolgálatban szorgalmas és kitartó lenni. A munka sok, de „mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.”

Lévai Dávid

„Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róm 8,14)

Lévai Dávid vagyok, okleveles építészmérnök. Budapesten születtem, házas, két gyermek édesapja. Kiskorom óta az Újpest - belsővárosi Református Egyházközség tagja voltam szüleimmel és testvéremmel. Ott is konfirmáltam. Egy biatorbágyi ifjúsági hét alkalmával szólított meg Isten a fenti Ige által. Ez az igevers mai napig különös helyet foglal el a szívemben. Az Őrszentmiklósi Református Gyülekezetnek 2005-től vagyok tagja, 2011 óta presbiterként is szolgálok.

2015 óta egyházmegyei tanácsosként igyekszem segíteni egyházközségünket az Egyházmegyénél, ahol az építési segélyek elemzését, vizsgálatát végzem. A talentumaimat az Úr vezetésével a Gyülekezet részét képező építményeinek felújításain és korszerűsítésein használhattam ki, kamatoztathattam. Hivatásomnak tartom, hogy Krisztus szeretetét tudjam közvetíteni munkámban és szolgálataimban egyaránt.

Lévai Dávid.jpg
Menhard Mihály.jpg

Menhard Mihály

„Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” (ApCsel 16,31)

1983-ban Budapesten születtem. Ateista családból származom, ezért felnőttként keresztelkedtem meg és konfirmáltam 2008-ban a Pesterzsébet Központi Református Egyházközség gyülekezetében. 2019-ben költöztünk Veresegyházra feleségemmel és 3 gyermekünkkel. Élő hitű gyülekezetet keresve végül itt találtunk otthonra az Őrszentmiklósi Református Egyházközség gyülekezetében.
Felnőttként számomra sok nehézséggel járt a hitélet befogadása, de a mi Urunk sokszor kopogtatott és nagyon akart engem. Jelenleg a kereskedelemben dolgozom, mint termékmenedzser és értékesítő.

Molnár Zsuzsanna

„Ne félj, csak higgy!” Márk 5,36

Vágfarkasdról származom, vallásos református családban nőttem fel. Középiskolai tanulmányaimat Győrben folytattam, majd Szegeden szereztem pedagógus diplomát. 2009 óta élek Őrbottyánban és vagyok tagja az Őrszentmiklósi Református gyülekezetnek. Az Úr áldásával itt született meg gyermekem és találtam meg lelki társam, a férjem. A gyülekezeti tagoktól sok szeretetet és támogatást kaptam és hosszú ideje a szívemre helyezte az Úr azt az érzést, hogy akkor leszek igazán hasznos része ennek a gyülekezetnek, ha annak aktív segítője is tudok lenni. Hálás vagyok a megtisztelő bizalomért, amely hitemet erősebbé, személyemet pedig elhivatottabbá tette.

Molnár Zsuzsanna.jpg
Seida Zoltán.jpg

Seida Zoltán

Az embert sok minden meghatározza, amik végül azzá teszik, aki. Budapestre születtem. Egy nem kifejezetten vallásos családban nőttem fel, ahol mégis tanultam értékeket, és egész fiatal koromban kerültem egy gyülekezetbe is. Egy testvérem van. Isten megajándékozott egy szerető feleséggel és két vidám kislánnyal. Nem is olyan rég még nem tudtam, hogy egyszer Őrbottyánban fogok lakni, és hogy ennek a településnek református gyülekezete lesz szűkebb lelki családom. Az életemet viszont még ezeknél is gyökeresebben meghatározza az, hogy Isten gyermeke vagyok. Ezt pedig nem kiérdemeltem valamivel, ami meg tudna változni, hanem kaptam: Jézus megváltott bűnösségemből. Mivel tapasztalom ennek átformáló erejét, él bennem a vágy arra, hogy mások is megismerjék Istent és mélységes szeretetét. A gyülekezet presbitereként is ezt a célt szeretném szolgálni. Olykor ezért épp ásót vagy gereblyét kell fogni, máskor a Bibliát - igyekszem mindezekkel Istenünk akaratát tenni.

Szabó Imre

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok!" (1Pét 5,7)

Isten kegyelméből 24 éve vagyok az őrszentmiklósi gyülekezetben presbiter. 50 éve konfirmáltam, 40 éves házassági évfordulónkat ünnepeljük az idén (2024. évben). Két gyermek, (most már felnőtt) édesapja vagyok. Büszke vagyok arra, hogy itt lehetek, és jól esik, hogy a gyülekezeti tagok is bizalommal tekintenek rám. Szakmámat tekintve víz-gáz-központi fűtésszerelő vagyok, ebből kifolyólag az elmúlt évtizedekben számtalan munkában vettem részt, mint pl. felújítási munkálatok, templomfűtés szerelése, parókia korszerűsítése stb. Minden vasárnap örömmel jövök az istentiszteletekre, amibe tudok, továbbra is segítek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy kb. 15 éve az én javaslatomra vezették be a gyülekezetbe a Halleluja énekeskönyv énekeit, amelyet a gyülekezet minden vasárnap énekelt az új énekeskönyv bevezetéséig (2023.év elejéig). Nagyon szeretem a gyülekezetemet, ahol jó humorú embernek is tartanak. Jó itt lenni. Kérem Isten segítségét és áldását erre a mostani ciklusra is magam és presbitertársaim életére, szolgálatára, valamint a gyülekezet életére, hogy hűen tudjuk a feladatainkat elvégezni! Választott igém már nagyon sokszor adott erőt és biztatást.

Szabó Imre.jpg
Varga Péter.jpg

Varga Péter

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézsaiás 43,1)

Sok év rendvédelmi munka után, háromgyerekes apaként ezzel az igével váltott, szólított meg az Úr. Számomra is hihetetlen és elképzelhetetlen módon változtatott meg, és az én változásom megváltoztatta a körülöttem lévőket. Ez a felismerés és az az ezzel egyidejű elhívás szólított szolgálatra és próbálom több színtéren szolgálni az Urat, aminek egyik nagy szelete a presbitériumban való aktív részvétel és „odatevés”. Célom az, hogy a magam szintjén, a magam munkájával, életével minél több embert, testvért közelebb éljek az Úrhoz. Úgy hiszem minden apró cselekedet számít, nem csak azok, amelyek megrengetik a világot, hanem azok is amelyek mosolyt csalnak mások arcára, vagy örömkönnyet a szemébe. Ez lehet adomány, egy mosoly, egy ölelés, vagy éppen egy kedves, olykor vidám vagy éppen humoros megnyilvánulás. Ha az Úr elhívott és tehetséggel is megáldott, akkor kötelességünk azt használva Őt szolgálni és tenni másokért, hogy ezáltal is Őérte cselekedjünk.

„A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy,hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.”

(Kol. 3 : 16)

bottom of page